De Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen is een van de zeven fondsen die gezamenlijk maritieme projecten stimuleren onder de naam Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF). De Directie der Oostersche Handel en Reederijen richt zich daarbij specifiek op het bevorderen van de kennis onder wetenschappers en het brede publiek van de Nederlandse scheepvaart en handel, met bijzondere aandacht voor het Oostzeegebied.

Kaatje
 
HISTORIE

De Directie der Oostersche Handel en Reederijen (OHR) bestaat sinds 1689. Tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) vormde een aantal Amsterdamse kooplieden en reders een commissie die tot doel had de scheepvaart en de koophandel op het Oostzeegebied in oorlogstijd te beschermen. Dit gebeurde door het huren van zogenaamde adviesjachten, die de Oostvaarders moesten waarschuwen voor oorlogsdreiging of kapers en het laten konvooieren van de handelsvloot door de zeemacht. Alle thuisvarende schepen uit het Oostzeegebied betaalden schipgeld of ‘galjootsgeld ‘ voor deze diensten.

In 1717 werd de Directie der Oostersche Handel en Reederijen geformaliseerd door de burgemeesters van Amsterdam. De Directie legde jaarlijks aan hen verantwoording af over de inkomsten en de uitgaven. In de negentiende eeuw ging  de Directie uit de inkomsten van het opgebouwde kapitaal ook andere nuttige doelen ondersteunen die enig verband hadden met het Oostzeegebied of met scheepvaart en handel in het algemeen.

In 1992 werd het ‘Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen’ opgericht dat de activiteiten van de OHR ongewijzigd voortzette. In 2007 en 2022 volgde een statutenwijziging, waarmee de basis werd gelegd voor de huidige doelstellingen.

Lees meer in het boekje De Geschiedenis van Dr. E.S. van Eijck van Heslinga.

 
Publicatie Kogge onderzoek van Karel Vlierman

Voorafgaande aan de grondwerkzaamheden voor een nieuw systeem van waterbeheersing moesten het tracé van het nieuwe Reevediep en de IJsselbodem tussen Zwolle en Kampen op hun archeologische waarde worden onderzocht. Daarbij werden restanten van een middeleeuwse dijk, een aantal middeleeuwse constructies en enkele prehistorische resten waaronder een jachtkamp uit het mesoliticum aangetroffen. En dus ook de laatmiddeleeuwse kogge.

Wouter Waldus, als maritiem archeoloog verbonden aan ADC ArcheoProjecten, herkende in april 2011 tijdens zijn eerste duik in het koude water van de IJssel bij Kampen namelijk onmiddellijk enkele karakteristieken van een klassiek koggeschip.

Karel Vlierman, is dé specialist op het gebied van middeleeuwse scheepsvaart. Hij was net als Wouter Waldus direct laaiend enthousiast over de vondst van dit scheepswrak. ‘Er zijn wel eerder restanten van koggeschepen gevonden, ook in Nederland, maar zo mooi intact als deze, dat is echt uniek. We kunnen van dit wrak, wanneer het eenmaal geconserveerd is, enorm veel nieuwe dingen leren over de manier waarop dit soort schepen werd gebouwd.’
Lees meer >>

 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam