Subsidie aanvraag

Directie der Oostersche Handel en Reederijen wil activiteiten ondersteunen die de kennis kunnen bevorderen, zowel onder wetenschappers als onder het brede publiek, van de Nederlandse maritieme historie en de Nederlandse overzeese handel in het bijzonder betreffende het Oostzeegebied. De stichting doet dit onder andere door subsidies te verlenen aan projecten die passen binnen de doelstellingen van de stichting in de ruimste zin van het woord.

Indien u op basis van de doelstellingen van de stichting denkt in aanmerking te komen voor een subsidie van Directie der Oostersche Handel en Reederijen, vul dan zo compleet mogelijk het aanvraagformulier in, zie link onderaan deze pagina.

PROCEDURE
U vult het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in. Eventuele bijlagen kunt u uitsluitend in PDF bijvoegen.
Uw aanvraag wordt door het secretariaat beoordeeld op volledigheid en relevantie.
Indien de aanvraag niet volledig is, wordt deze in principe niet in behandeling genomen en krijgt u daarvan bericht. Uiteraard kunt u de aanvraag alsnog aangevuld opnieuw indienen. Indien een aanvraag niet past binnen de doelstellingen van de Stichting wordt deze niet in behandeling genomen en ontvangt u daarvan bericht. Indien uw aanvraag in behandeling wordt genomen ontvangt u daarvan bericht en een correspondentienummer. U dient dit nummer te allen tijden (ook bij e-mails) te vermelden.

Aanvragen die in behandeling worden genomen, worden voorgelegd aan het bestuur van Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen.
Het bestuur vergadert in 2022 tweemaal.

 • Aanvragen voor de voorjaarsvergadering 2022 dienen voor 1 maart  2022  op het secretariaat binnen te zijn.
 • Aanvragen voor de najaarsvergadering 2022 dienen voor 1 september 2022  op het secretariaat binnen te zijn.

Na de vergadering ontvangt u per omgaande bericht over de besluitvorming en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden indien de besluitvorming positief is.

Aanvragen scouting verenigingen 

Met ingang van 2022 worden er geen subsidie aanvragen van individuele scouting verenigingen in behandeling genomen. 

Er wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld aan Stichting Scouting Nederland. 

Bij deze stichting kunnen aanvragen worden gedaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN SUBSIDIE

 • De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het in de aanvraag vermelde doel.
 • Indien uit andere bronnen zoveel gelden ontvangen worden dat het benodigde bedrag wordt overschreden, zal op pro-rata basis restitutie plaatsvinden.
 • Er is een einddatum bekend wanneer het project is afgerond.
 • Bij de afronding van het project dient een afrekening te worden meegestuurd.
 • Indien het project op deze datum niet of niet helemaal is afgerond, heeft het fonds het recht de bijdrage terug te vorderen.
 • Indien het project op de voorgestelde einddatum niet of niet helemaal is afgerond bestaat de mogelijkheid uitstel aan te vragen.
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op een publicatie kunnen bewijsexemplaren voor het bestuur worden gevraagd.
 • Stichting Fonds Directie der Oostersche Handel en Reederijen is verplicht aan de Belastingdienst door te geven dat deze schenking aan u wordt gedaan. Wij staan derhalve niet in voor eventueel in te houden sociale premies, loonbelasting of andere verschuldigde belastingen ten gevolge van deze schenking.
 • Betreft de aanvraag een subsidie voor een publicatie dan gelieve het calculatieformulier voor uitgevers hier down te loaden en ingevuld, als bijlage via het aanvraagformulier mee te sturen.
 • Subsidies worden doorgaans na afronding of voltooiing van het project uitbetaald.
  In een enkel geval wordt een deel van de subsidie vooraf of tijdens overgemaakt.
 • Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als deze digitaal, via de website worden gedaan. Alle bijlagen dienen in PDF te worden mee gestuurd.
 • Over de uitkomst van de besluitvorming kan niet gecorrespondeerd worden.

AANVRAAGFORMULIER
CALCULATIEFORMULIER VOOR UITGEVERS

 

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@samenwerkendemaritiemefondsen.nl
  Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
  ontwerp on_line
realisatie Colibri